A magyar kormány fellépései, rossz kommunikációja és alkalmatlan személyzeti politikája erősítheti a magyar normaaktív civil szervezetek mártír pozícióját. Teljesen jogosan. A kép, ahogy Móra Veronikát a rendőrök a rendőrautóba ültetik, mindannyiunk retinájába beleégett. De a valódi kérdés, hogy miképpen lehet az aktív civilséget kiemelni a saját maga, és most már a magyar kormány által is létrehozott társadalmilag légüres térből. Ehhez vissza kell nyúlni ahhoz a mozgalmi hagyományhoz, mely aktív gondolkodók bátor és innovatív cselekedeteivel megváltoztatta a korábbi társadalmi megkérdőjelezhetetlennek vélt értékeket (például, hogy a nőknek nincs szavazati joga). A radikális rendszerkritika nem nélkülözheti a rendszerkritika eszköztárának radikális újragondolását.

Pető Andrea írása.

Protest.jpg

 

A Norvég Civil Alap támogatásainak odaítélése kapcsán különböző érvek csaptak össze. Eddig elsősorban a jogi szempontok kerültek elő: milyen szerződés alapján, kinek a joghatósága alá mi tartozik, milyen rendőri részvétel szükséges milyen ügyben. Én egy másik érvet szeretnék a következőkben elemezni, ami nem kapott eddig akkora figyelmet. Többször Lázár Jánostól és Csepreghy Nándortól is elhangzott, hogy az egész vizsgálatot az váltotta ki, hogy olyan szervezetek, melyek keresztény, nemzeti alapon helyezkednek el, ki lettek volna zárva a támogatásból, s ezzel az érvvel a magyar kormány megkérdőjelezte az elbírálás szakmaiságát. Ezt az érvet nem lehet kézlegyintéssel elintézni, mert ez magyar civil társadalom lényegét érinti: ki határozza meg mit jelent a civil?

A Norvég Civil Alap bírálójaként hosszú titoktartási nyilatkozatot kellett aláírni, ami természetes, minden más pályázat elbírálásánál is ez a szokás. A bírálók kiválasztásánál a pénzt adományozó, ebben az adott esetben a norvég állam által meghatározott elvek alapján történik. A Norvég Alap bírálati rendszere, rendkívül bürokratikus, túlbiztosított, ami amúgy nem teszi különösebben vonzóvá, hogy bárki ezt a feladatot rendkívül csekély díjazásért elvállalja. Ugyanakkor a bírálók neveit nem hozták utólag nyilvánosságra. Ez elgondolkodtató, mert az átláthatóság jegyében a bírálók neveit a donor szervezetek az egész folyamat végén alfabetikusan általában nyilvánosságra szokták hozni: egyrészt ezzel biztosítva a szakmai hitelességet a döntéseknek, hiszen szakmai alapon történik a bírálók kiválasztása, másrészt a bírálóknak maguknak is fontos, hogy ebben a hatalmi pozícióban dolgozva szakmai presztízsüket tovább növelve minél több ilyen listán megjelenjenek. Hogy ennek a listát nem hozták nyilvánosságra az egy tágabb keretben értelmezendő.

A magyar civil társadalom strukturális problémáiról, mely nem sokban különbözik a többi volt szocialista ország civil társadalmának problémáitól, könyvtárnyi irodalom létezik. Ebből csak azt az egy elemet emelném ki, hogy a „civilség” nagyon hosszú ideig az állammal szemben álló, független értékalapú politizálás megfelelője volt a Konrád György-féle antipolitika keretében, mely a demokratikus ellenzék egyik szellemi hagyatéka az demokratikus Magyarországon. 1989 után ezt a tevékenységet főleg az állam finanszírozta, lévén a magát megcsinált magyar burzsoázia, tisztelet a kivételnek, nem jeleskedett a társadalmi felelősségvállalásban. Ez változott meg gyökeresen 2010-ben Magyarországon, egyedül Európában. Erről bővebben.

2010-ben a demokratikus választási rendszerben egy olyan párt kapta meg a választók nagy többségének bizalmát és támogatását, mely alapvetően újraértelmezi a demokrácia fogalmát, és ezzel szükségszerűen az egész civil társadalom helyét és szerepét. Mivel új jelenségről van szó, a publicisták sietnek jól hangzó, néha téves történelmi analógiáktól sem mentes és leegyszerűsítő jelzőkkel leírni egy lényegileg új folyamatot, aminek a végét egyikünk se látja. Mikor a magyar kormány képviselői számon kérik, hogy a keresztény, nemzeti értéket valló civil szervezeteknek esélyük sem volt a Norvég Civil Alapból támogatás megszerzésére, nemcsak a szabályozott folyamat szakmaiságát kérdőjelezik meg, hanem új értelmezést adnak a korábbi demokrácia fogalmának. Kizárható-e egy olyan civil szervezet, amely valláserkölcsi alapon végez szociális munkát egy olyan támogatásból, mely a rendkívül részletes és bonyolult kritériumok között, mint fenntarthatóság stb. mellett az esélyegyenlőséget van hivatva elősegíteni? Hozzátartozik-e a civilséghez a szekularitás? Mielőtt erre válaszolnék, megemlíteném a most reneszánszát élő Gramsci megkülönböztetését kétféle civil szervezetről: az egyik fajta civil szervezet, mely – mivel a liberális állam gyenge állam és nem vesz részt az állampolgárai mindennapi életében – kiosztja a különböző feladatok ellátását civil szervezetekre. Itt egyértelmű a viszony: az állam pénzt ad egy olyan szervezetnek, amely átláthatóan és ellenőrizhetően működik, hogy egy, az állam által fontosnak tartott feladatot ellásson: ezek a kiegészítő civil szervezetek. A másik civil szervezet, amelyet Gramsci aktív szervezetnek nevezett, a társadalom értékeinek formálására jött létre: mint aktív szervezet, az állam szükségszerű hegemón szerepével szemben áll. Míg az előző civil szervezetek az állam kiegészítői, ezek az utóbbiak az ellenfelei, amelyek teret biztosítanak az értékvitáknak. Ezek az aktív civil szervezetek, Lukács kifejezésével „kritikus beavatkozást” hajtanak végre, hiszen a hegemón államnak nagyjából semmi érdeke nincs abban, hogy ez a hegemón helyzet megváltozzon.

Térjünk vissza a magyar civil társadalom helyzetére és a Norvég Civil Alap finanszírozására. A magyar civil társadalom több tízezer civil szervezetből áll, melyek kiegészítő szerepet vállalnak: kutyamenhelyeket üzemeltetnek, bélyeggyűjtőket utaztatnak stb. Az elmúlt időszakban ezeknek civil szervezetek állami finanszírozása az egyre szegényedő állam keretében kisebb zökkenőkkel, de folytatódott. Ahol döntő változás következett be, az annak a kérdésnek a felvetése, hogy szakma-e a civil szervezetben aktivistaként dolgozni és ha igen, ki fizessen érte. 2010 óta Magyarországon egy erős állam épül ki, melynek strukturálisan nincsen szüksége arra, hogy adott feladatot bárhova, akár civil szervezeteknek vagy bármilyen szervezetnek delegáljon, mert azt a teljes ellenőrzés elvesztését jelenti, tehát ez alapvető intézményes céljaival ellentétes. Az erős állam mindig érték alapú, a magyar állam keresztény-nemzeti értéket vall magáénak és ennek megfelelően hozta létre a saját civil szervezetét, mely nem az anti-politika keretében működik, a CÖF-öt. Azzal, hogy a kormány képviselői számon kérik, hogy miért nem kaptak a keresztény nemzeti elkötelezettségű civil szervezetek támogatást a Norvég Civil Alapból, mely többek között az esélyegyenlőség alapértékét van hivatva képviselni, ezzel alternatív demokráciaértelmezést hoztak létre. Ez a folyamat, a liberális emberi jogok újraértelmezése már régóta folyik. Kevesen gondolkodtak el azon, mikor a postaládájukban landolt például az Bakuban tartandó emberi jogi aktivista ösztöndíjas képzés felhívása, hogy mit jelent ez az európai konszenzus számára. A globális folyamatok miatt ez a szekuláris, emberi jogi rendszer megkérdőjelezése most kap csak nagyobb figyelmet és teret. Az idei Európai Parlamenti választások eredménye finoman jelzi is az elmozdulást, hiszen az eurokritikus pártoknak az előretörése az emberi jogi diskurzuson kívülre (is) helyezi a demokrácia értelmezéseket.

Magyarországon a kiegészítő civil szervezetek szakmaisága nem vita tárgya, hiszen szakma a kutyamenhely vagy a bélyeggyűjtők utaztatása éppúgy, mint a szervezet pénzügyi elszámolása weberi értelemben szakmává vált. A normaváltoztató civil szervezetek esetében más a helyzet. Gramsci művei nagy részét Mussolini börtönében írta, segítőtársak csempészték a papír és az íróeszközt, tehát, pontosan tudta, hogy a normaváltoztató, aktív civil lét mekkora kockázatokat rejt magában. 2010 után a magyar kormány annyiban teremtett új helyzetet, hogy a jelenleg meglevő európai konszenzussal szemben nem támogatja pénzzel azokat, akik megkérdőjelezik a hegemón államot és annak értékeit az antipolitikai hagyományon belül. Félreértés ne essék, más európai ország állama is hegemón állam, de a civil szervezetek számára létrehoztak egy teret, ami, ellensúlyként és gyakran kirakatként is működik a demokratikus állam strukturális problémáinak elfedésére, de rendszerkritikus szervezetek is pályázhatnak állami forrásokra. Ezt a liberális konszenzust számolta fel a magyar kormány azzal, hogy fellépett a teljes hegemónia igényével, létrehozta saját civil szervezetét, megkérdőjelezve az antipolitika jegyében létrejött aktív civil szervezetek szakmaiságát áttolva őket a politikai aktivizmus mezőjébe, ahol bizony igen csekély belső legitimációval rendelkeznek. Többek között az az oka a csekély belső politikai legitimációnak, hogy 1989 után a civil szervezetek a „civilséget” a már a bevezetőben jelzett módon határozták meg, elutasították a politikai pártokkal való együttműködést és az értéktulajdonos megkérdőjelezhetetlen magabiztosságával éltek. Az OSCE-ODIHR szervezésében 2014. október 4-én lezajlott „A nők részvétele a politikában” című rendezvényen a demokratikus ellenzéki pártokat (6) képviselő női politikusok némelyike is érezte, hogy a civilek és a pártpolitika kapcsolata az egyik ok, ami miatt az értékváltás, azaz a nők egyenlősége megkérdőjelezhetetlen érték, a környező országoktól eltérően Magyarországon elmaradt. És maradt 10% körül a nők parlamenti képviselete Magyarországon. A magyar aktív szervezetek helyzete gyökeresen megváltozott, mikor teljesen felkészületlenül érte őket, hogy 2010-ben azok az értékek, amelyeknek az egyedüli letéteményeseiként éltek és dolgoztak, megkérdőjeleződtek és csak a még meglevő európai konszenzusra tudtak hivatkozni és működésükhöz támogatást szerezni. Többek között ezért exportálódnak a magyarországi belpolitikai konfliktusok európai színtérre, ahelyett, hogy a normaaktív civil szervezetek belső támogatottságukat növelnék.

Mit lehet ilyen helyzetben tenni? A magyar kormány fellépései, rossz kommunikációja és alkalmatlan személyzeti politikája erősítheti a magyar normaaktív civil szervezetek mártír pozícióját. Teljesen jogosan. A kép, ahogy Móra Veronikát a rendőrök a rendőrautóba ültetik, mindannyiunk retinájába beleégett. De a valódi kérdés, hogy miképpen lehet az aktív civilséget kiemelni a saját maga, és most már a magyar kormány által is létrehozott társadalmilag légüres térből. Ehhez vissza kell nyúlni ahhoz a mozgalmi hagyományhoz, mely aktív gondolkodók bátor és innovatív cselekedeteivel megváltoztatta a korábbi társadalmi megkérdőjelezhetetlennek vélt értékeket (például, hogy a nőknek nincs szavazati joga). A radikális rendszerkritika nem nélkülözheti a rendszerkritika eszköztárának radikális újragondolását. Abban biztosan lehetünk, hogy sikerülhet, de az is biztos, hogy hosszú ideig fog tartani és nagy áldozatokkal fog járni. Kevéssé vigasztaló, hogy minden oldalon.

Ne maradj le semmiről! Kéthetente elküldjük mailen az öt legjobb írásunkat!

Nyomj egy tetsziket és érd el írásainkat a Facebookról!

A bejegyzés trackback címe:

https://dinamo.blog.hu/api/trackback/id/tr266763083

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Gödöllőn átverik a választókat 2014.10.08. 13:33:11

  A Gödöllői Lokálpatrióta Klub pártoktól független civil alakulatnak kíván látszani, bár bevallom semmilyen alapító okiratot, vagy ehhez hasonló nyilatkozatot nem tudtam fellelni a neten róluk, hogy vélekedésemet megerősíthessem, vagy cáfolhassam. Gé...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

BigPi 2014.10.07. 11:46:13

Egy biztos a mostani rendszer komoly aggályokat vett fel, tehát változtatni, változnia kel. Még akkor is, ha az ellentétes irányú a megszokottól.

Antal Attila 2014.10.08. 01:26:44

Talán nem mellékes, hogy (norma)aktív civil szervezeteknek nevezett alakulatok már 2010 előtt sem bővelkedtek állami forrásokban és az igazán jelentős forrásokat külföldi donoroktól, EU-programokból szerezték meg. Tehát egész egyszerűen nem igaz, hogy 2010 hozta el a váltást ebben a tekintetben. A keresztény civil szervezetek tekintetében pedig a kormány semmilyen bizonyítékot nem mutatott be, hogy ezek vagy amazok ne kaptak volna támogatást. Megjegyzem, talán azért nem kaptak, mert nem voltak alkalmasak azon projekt-finanszírozású rendszerekre, amelyeket a Norvég Alapból meg szoktak hirdetni.

bölcsbagoly 2014.10.08. 08:42:13

@Antal Attila: persze, persze, az Ökotárs kedvenc 13 "civil" szervezete meg minden alkalommal nyert! vagy mert legjobban pályáztak (?), vagy mert "léteznek szubjektiv okok is" Móra elvtársnőd szerint. Ha nem tudnád Mo-on kb. 80.000 civil szervezet létezik és működik. S nyilván ha a 13-nak megnézik az iratait az az egész civil társadalom vegzálása. Szerintetek.

NemNick 2014.10.08. 09:13:03

Vigyázat! Bölcsbagoly - szokásához híven, azt kell mondanom - megint kérdezve hazudik.
Ne ugorjatok be neki!

Ferenc Vukics 2014.10.08. 09:13:09

A magyar civil társadalom jelenleg elképesztően fejletlen, de van benne igény a civilség megélésére. Itt az embereknek jóval kevesebb pénze marad kultúrára, önszerveződésre, mint nyugati társaiknak. Nyugtalanító hír, hogy nyugati társaiknál is a civil szervezetek egyfajta térvesztése figyelhető meg.Egy társadalom fejlettségének pedig legbiztosabb mutatója a civil közösségek fejlettsége... Számomra azért érdekesnek tűnik, hogy itt csupán olyan szervezetekről esik szó, akik valamiféle támogatásból finanszírozzák a működésüket. A legtöbb ilyennek nagyon alacsony a taglétszáma (tisztelet a kivételnek), mégis fizetett alkalmazottakkal dolgozik. Sok helyütt a fizetett alkalmazottak száma megegyezik a a tagok számával. 2009-ben egy több mint százezer taggal rendelkező magyar civil szervezet rendezvényén (a három nap alatt 330 000 ember látogatott el hozzájuk) beszélgettem ír szervezetek vezetőivel, akik a rendezvényen látottak alapján elképedtek azon, hogy hazánkban ilyen fejlett a civil társadalom (a rendezvényen nem tűnt el senkinek vagyontárgya, nem törtek fel autókat, nem garázdálkodtak részegek esténként, nem volt szemét....stb.). A rendezvényt eus, állami és norvég pénzek nélkül, pártok és gazdasági csoportok erős ellenérzése mellett elszegényedett emberek ezrei (7 000 fő) építette fel a saját pénzéből és önkéntes munkájából.Mindez azt mutatja, hogy van egy szebb arca is Magyarországnak...Sajnos erről nem tájékozódhattak mások... Egy szót sem volt szabad írni róla az újságokban és tudósítást adni a televíziókban. Akkor nem tiltakozott senki a védelmükben. Talán azért mert valódi civilek voltak...

bölcsbagoly 2014.10.08. 09:26:28

@NemNick: konkrétan mit is hazudtam?

bölcsbagoly 2014.10.08. 09:31:00

@Ferenc Vukics: minden civil szervezet és alapítvány hitele azon bicsaklik meg, hogy többet költenek magukra, mint arra a célra amiért létrejöttek! Ugyanis az eszköz (a szervezet fenntartásához szükséges infrastruktúra) öncélé válik.
Ha pedig külföldről pénzelik őket, akkor azt szolgálják ki, aki fizet.

Trompf · http://trompf.blog.hu 2014.10.08. 10:26:40

@bölcsbagoly:

A balliberális klikk megalkotta a saját civilszervezeteit.
Ezek kiteszik kb az ország civil szervezeteinek 1%-át.
Viszont a pénzek 99%-át ők kapták eddig.

Nyilván tele sírják a világot a bánatukkal.
Nincs ebben semmi furcsa.
A furcsa az, hogy van aki beszopja ezt az álrinyálást.

dr doktorka 2014.10.08. 10:48:07

@Trompf:

Az a szép bennetek betanított fidesz komcsi majmokban, hogy még egy 10 éves gyerek is röhög rajtatok, hogy egyetlen önálló gondolatotok sincsen.

Ha kell Kertész hazaáruló zsidó, de ha jön Orbán idomárotok és azt mondja, hogy márpedig az Imre egy hazafi, akkor meg csókolgatjátok is az egykor gyülölt zsidaját.

De így vagytok ti a komcsikkal, 3/3-asokkkal, Putin Szovjetuniójával és mindennel. Tiveletek mindent szart meg lehet etetni.

Most az idomárotok azt mondta, hogy bizonyos tuggyukkik civil szervezetek akarják megdönteni az ő földi hatalmát, ezért a birkamentnek ezek ellen be kell indítania a küzdelmet!
Körülbelül olyan 50-60 ember ellen.
Ti 8 osztályt sem végzett idomított birkák pedig már bégetitek is tele az összes médiát, nehogy már ez az 50-60 ember megdöntse a Orbán elvtásrs rendszerét.

S közben Orbán, Kósa, Szíjártó, Rogán és a többi fidesz slepp röhögve építik tovább a 100 milliós LUXUSvilláikat, miközben ti, minimálbéren tengődő prolik az osztályharcot vívjátok a LUXUS gazdáitokért.

És hahó: mi újság az évi sok 10 milliós közpénzből kormány segget nyaló "civilszervezet" CÖF komcsikkal?

dr doktorka 2014.10.08. 10:54:28

@bölcsbagoly: "Ha pedig külföldről pénzelik őket, akkor azt szolgálják ki, aki fizet."

Ez az igazság bölcsmajom! Kösz, hogy megvilágítottad nekünk, hogy a GEORGE SOROS által pénzelt ORBÁN is színtisztán a külföldi érdekeket szolgálja ki. Az az Orbán, akit aztán a Soros által vezetett háttérhatalmak nemcsak hogy a magyar népre ültették rá, hanem a nemzetközi téren a Liberális Internacionálé alelnöki posztjába is betették, hogy így biztosítsák a hatalmukat Európa felett.

Eddig is sejtettük, hogy mi az igazság, cde legalább most tőled pontosan megtudtuk.

bölcsbagoly 2014.10.08. 11:09:43

@dr doktorka: látom az idiotizmusod állandó jellegű. OV megpályázott egy Soros ösztöndíjat és elnyerte. Gondolod, hogy a sokezer ösztöndijast Soros mind ismerte? Ráadásul ki sem töltötte az ösztöndíj idejét, mert félbeszakitotta és hazajött Oxfordból. Amúgy, miből gondolod, hogy ez az osztöndij s az egész soros alapitvány nem SGy céljait szolgálta/ja? Ahogy pl. a CEU is..

Hívő hitetlen 2014.10.08. 11:10:19

Amerikában regisztráltatni kell magukat azoknak a civil szervezeteknek, amelyeket külföldi kormány vagy párt finanszíroz. A regisztrációkat az igazságügyi minisztériumon belül a nemzetbiztonsági divízió kémelhárítási részlege (!!!) kezeli. Részletesebben FARA címszóval lehet keresni, ez a törvény nevének rövidítése. A szervezeteknek rendszeresen nyilvánosságra kell hozniuk adatokat tevékenységükről és finanszírozásukról. A törvény célja, hogy a hatóságok és az amerikai nép tisztában legyenek azoknak a szervezeteknek a hátterével, amelyek a közvéleményt és a törvényhozást befolyásolni akarják. A Norvég Alap által finanszírozott szervezetekre ez a leírás ráillik, Amerikában a kémelhárítás foglalkozna velük.

bölcsbagoly 2014.10.08. 11:14:12

@bölcsbagoly: hülyéscske, mivel a fidesz az szdsz ifjusági szervezeteként vált ismerté, nyilván, hogy a libsik szervezetének a tagja lett és a fidesz vezetőjét számos társával eygütt a LI alelnökévé választották. A fidesz elnökségével járt együtt ez a cim is. Ahogy most a néppárti tagsággal is.
Csak tudnám, hogy miért vagytok még büszkék is a tájékozatlanságotokra , ahelyett hogy hallgatnátok mint a szar a fűben!

bölcsbagoly 2014.10.08. 11:14:56

ez utóbbi hsz. is persze a lüke doktorkának ment!

bölcsbagoly 2014.10.08. 11:17:37

@Hívő hitetlen: na persze, ezt Nuland meg Obama sem tudja, vagy ennyire pofátlanul hazudoznak? Mert Móra elvtársnő és hívei igen, no meg a norvég miniszter és nagykövet is..

dr doktorka 2014.10.08. 12:27:55

@bölcsbagoly:

Persze te kis komcsi CÖF harcos, amikor SOROS Orbánt építette be a nemzetközi háttérhatalmába, akkor miért is ismerte volna őt? Bezzeg rá 10-20 évvel meg mindenkit ismert, ugye?

Komcsikám, akkoriban ha külföldre akartál menni, egészen a minisztéernél és az MSZMP főtitkárságánál kellett engedélyeztetni a kiuatázásodat. Aki megbízhatatlan volt, az nem kapta meg a kiutazási engedélyt. Csakhogy Orbán megbízható elvtárs volt, hiszen az apja mwegbízható MSZMP párttitkár volt.

Rádadásul Orbán felesége elmondta, hogy a 3/3-asok a belügyminiszterrel együtt úgyis kimentik őket, ha netalán egy-két túlbuzgó rendőr letartóztatná őket.

És hát Orbán kiment felsőfokú liberális tanulmányokat végezni Angliába. Jó buzgó volt, hamarabb is végzett a megtanulandókkal, úgyhogy a háttérhatalmak hamarabb idő előtt visszaküldték, mert teljes értékü szabadkőmüvesük lett.

Ma már nem is titkolja Orbán, hogy a küldetése az, hogy védje a komcsikat, 3/3-asokat, HIT gyülit, liberálisokat és mindenkit, akitől a pénz jön.
A dühromai egyszer a komcsik, másszor a liberálisok vagy a civilek ellen csak a magadfajta proli ámítására valók.

Vagy ahogy Orbán mondta: "Ne azt figyeljék amit mondok, hanem amit csinálok."

dr doktorka 2014.10.08. 12:30:08

@Hívő hitetlen:

Az USA-beli regisztráció a kínaiak és az iszlám fundamentalista szervezetek miatt szükséges okostóni, nem pedig a nyugati szövetségesek ellen.

bölcsbagoly 2014.10.08. 12:59:16

@dr doktorka: mondom hogy hülye vagy! Anno én is pályáztam és részesültem Soros ösztöndijban konferencia részvételre. Elbirálták a pályázatot és megkaptam. Nem kellett ehhez Soros hivő legyek, viszont a biráló bizottságot az alapitvány kérte fel. Az alapitványnak pedig fizetett alkalmazottjai voltak, akiket alaposan megválogattak.
A többi blabládra nem is reagálnék, őrültségek, amit nem is csodálok, hiszen hülye fejből csak hülye gondolatok származhatnak.

belekotty 2014.10.08. 13:26:29

@bölcsbagoly: Nem csaj hazucc, hanem diagnosztikálsz is. Ami még rosszabb.
te vén ávós!

belekotty 2014.10.08. 13:27:52

@bölcsbagoly: Szóval a rohadt libsiktől elfogadtad a pénzt. A társadalom legaljától. A taposó aknákon meggazdagodottaktól.

belekotty 2014.10.08. 13:29:13

@bölcsbagoly:

"bölcsbagoly 2014.10.08. 11:14:12
@bölcsbagoly: hülyéscske"

A freudi elszólás tipikus esete. :-))

bölcsbagoly 2014.10.08. 13:47:24

@belekotty: megint kotyogsz, buta liba?

Reszelő Aladár 2014.10.08. 14:48:43

A civil annyit jelent mostanábon, hogy a regnáló hatalommal szemben kell állni, az folyamatosan rugdosni, majd támogatást követelni. Tulajdonképpen a lé az jár, az ellenőrzéshez pedig csak a civileknek van joga a hatalom felett. Aki ezt a status quo-t megszegi az diktatúra.
Minden kisebbségi kvóta ellentmond a liberalizmusnak, mert a poziciót nem eredményért hanem "származásért" adják.
Amúgy civil szervezetet miért csak az állam tánogathat? Itthon miért nem divat, hogy a szimpatiztálók fizetnek? Ja mert nincsenek?

Tudományos libsizmus 2014.10.08. 18:02:50

Schmitt Schmitt Schmitt Schmitt Schmitt Schmitt Schmitt Schmitt Schmitt Schmitt Schmitt Schmitt Schmitt Schmitt Schmitt Schmitt Schmitt Schmitt Schmitt Schmitt Manyup Manyup Manyup Manyup Manyup Manyup Manyup Manyup Manyup Manyup Manyup Manyup Manyup Manyup Manyup Manyup Manyup Manyup Manyup Manyup Rezsi Rezsi Rezsi Rezsi Rezsi Rezsi Rezsi Rezsi Rezsi Rezsi Rezsi Rezsi Rezsi Rezsi Rezsi Rezsi Rezsi Rezsi Rezsi Rezsi Rezsi Rezsi Rezsi Rezsi Rezsi Trafik Trafik Trafik Trafik Trafik Trafik Trafik Trafik Trafik Trafik Trafik Trafik Trafik Trafik Trafik Trafik Trafik Trafik Trafik Trafik Paks Paks Paks Paks Paks Paks Paks Paks Paks Paks Paks Paks Paks Paks Paks Paks Paks Paks Paks Paks Paks Paks Paks Paks Paks Paks Paks Paks Norvégalap Norvégalap Norvégalap Norvégalap Norvégalap Norvégalap Norvégalap Norvégalap Norvégalap Norvégalap Norvégalap Norvégalap Norvégalap

2014.10.08. 19:11:20

@Trompf: Hazudsz.

@bölcsbagoly: Nem vagy te bölcs, de még bagoly sem, csak egy kommunista vakarcs, aki Orbán főtitkár elvtárs seggében melegíti a nyelvét, amikor éppen nem Putyin elvtárs farkát ápolgatja.

@Hívő hitetlen: Azt állítod, hogy Amerika a vezéred mintaképe? Nem is lenne rossz, de per pillanat a valóság az, hogy Putyin Oroszországa az. Ha meg nálunk működött volna a nemzetbiztonság, akkor a pártod és annak bölcs vezére nem adhatta volna el az országot meg a gyerekeink jövőjét az oroszoknak.

dr doktorka 2014.10.08. 19:59:10

@bölcsbagoly: "Anno én is pályáztam és részesültem Soros ösztöndijban"

Mindig is tudtuk, hogy mély gyökerű, rendszerhű komcsi voltál, aki aztán 2009 körül átdisszidált a fideszhez, hogy onnan kapjon megélhetést.

Szóval akkor tégedet is, Orbánhoz hasonlóan, a bolsi-libsi hatalom már 1990 elött beépített, hogy amikor nagy baj lesz, akkor védjétek meg a testetekkel a komcsikat meg 3/3-asokat?

Te vén komcsi fajzat, aki világéletében fideszes volt, azt arról lehet megismerni, hogy 2011 után már vagy nem az, vagy pedig nagyon befogja a száját.

Viszont aki Orbán segge alól mint az állat úgy üvölt minden nap komcsit, meg libsit meg akármit amire a gazdija megparancsolja - na ez a te fajtád, a fideszbe menekült megélhetési bolsi patkány.
Tudjátok, ha Orbán bukik, akkor ti már csak a pöcegödörbe mehettek, mert a ti senkiházi fajtátokat egyetlen más párt sem veszi át.

dr doktorka 2014.10.08. 20:00:37

@Reszelő Aladár:

Te meg még egy pár zokninál is hülyébb vagy. Mi lenne, ha maradnál a szakmádnál, aztán befejeznéd Mészáros Lörinc disznainak a megetetését?

torró 2014.10.08. 20:39:23

Hát ez beszarás!:))) Nektek nem kell hogy posztot írjon valaki! Elég ha valaki kiírja a címre, hogy "Pisti HÜJE"! Nehogy beleköss!. És Ti elvagytok vele. A téma elvan felejtve, nagy ívben barmoljátok egymást.
Miről is volt szó?Ja! A Norvég alap. Úgy tudom azért indult vizsgálat, mivel olyan információk vagy hírek keringtek, hogy pártokat finanszíroztak, állítólag. Amit ugye ilyen pénzből tilos. És közben még felvetődött pár kérdés velük kapcsolatban.Úgy tudom pár kérdés már tisztázódott közben.Na!

zobod 2014.10.08. 21:21:57

@torró: Nem követtem a fejleményeket. Végül az tisztázódott, hogy adtak-e pénzt kormányellenes megmozdulásokra, illetve az ellenzékhez köthető közéleti szereplőknek?

Saman · http://reszvetelidemokracia.blog.hu/ 2014.10.08. 22:40:24

Ez a cikk elképesztő csúsztatásokkal relativizálja ennek az ideológus érdekcsoportnak a történelmi szinten karcot hagyó gaztetteit!

SZámtalan bicskanyitogató csúsztatást tartalmaz ez a cikk, amely védi ennek az ideológus érdekcsoportnak a gaztetteit.

Néhányszor neki szoktam állni annak, hogy azt feltételezzem a magyarokról, hogy az elfojtókájukat túrboztatják ezeken a témákon.

Csak a zárókép: Egy single issue mozgalom hosszú kitartó munkával politika / törvény majd kultúra módosító eredményt tud felmutatni! - látszólag témába vág a történet! A Suffrage-ek politikai tilatkozási munkájának eredményességéről van szó ugye. Csakhogy nálunk Rákosi elvtárs adott szavazati jogot a nőknek! Pont egy ekkora bandita ideológus érdekcsoport! Nem kellene a társadalmi párbeszéd szemszögéből egy röpke pillantást vetni arra, hogy nincsen olyan keretalkotó módosítási javaslat, amiben akár csak párt vita zajlana!

Nemhogy az érintettek meghallgatása!

Ez az ideológus érdekcsoport fényezi magát a szónoki emelvényről, a sajtóján keresztül. De irdatlan mocsok keletkezett az életvilágban a pusztító tevékenységük nyomán.

Amikor megcsináltuk a "Munkahelyteremtés.hu Programot", akkor végig néztem hogy mit csináltunk az évi 1000 milliárdos EU forrásból.

A FIDESZ és az MSZP civil ellenes pogormja, ami 16 éve szisztematikusan irtja az érintettek társadalmi önszerveződéseit, nem csak azért van hatással az életünkre, mert így ellophattak 4000 milliárdot.

Az kb dupla ennyi, hogy ekkora pénzt úgy el tudunk költeni, hogy nincsen nálunk semmilyen társadalmi hasznossága!

A kirekesztettség nem csak azt jelenti, hogy nem lehet leülni érdek egyeztetés címen és beszélni.

Nem csak egyszerű tirpákságról van szó!

Amikor nem vehetsz részt a saját sorsod alakításában még karitatív cselekedettekel se, mert a civilgyilkos zsákmányszerző pártcsürhének minden fillér kell!

Akkor ott keletkezik egy extra kár.

szorokin · http://quauaua.tumblr.com 2014.10.09. 01:32:56

"amúgy egy dolgot nagyon rendbe kellene tenni a magyar fejekben:

a "civilezés"-t. LE KÉNE SZOKNI RÓLA, mert
rettentően megtévesztő, félreérthető ez a provinciális/lokális/magyarosch szóhasználat, azért, mert
mi is a eredeti fogalom ? NGO, non governmental org.
azaz NEM KORMÁNY/KORMÁNYTÓL FÜGGETLEN szervezet.

nem ilyen-olyan civilekről van szó... (igen, "MI" tudjuk, hogy nem, de mások nem biztos, h tudják...).

ezt meg kellene értetni azokkal, akikkel ez lehetséges!" - itt írtam vala: 444.hu/2014/09/12/a-cof-drukkol-az-okotarsnak-hogy-tisztara-moshassa-a-nevet/

ebella 2014.10.09. 04:16:47

Nem tudom, mi a külföldiek vélemény rólunk úgy általában, de az általam ismert jó pár külföldi üzletember, és a saját németországi rokonai, kifejezetten jó véleménnyel vannak a magyarokról. Le se szarják a magyar civil szervezeteket. Jók a kapcsolataik a magyarokkal és jól érzik magukat, ha itt vannak.

Készséggel elhiszem, hogy a többi külföldit csak a civilek sorsa érdekli (kiemelten a tizenhármaké), de az általam ismertek le se szarják őket.

Csak, hogy árnyaljam a leírt állítólagos tényeket.

ebella 2014.10.09. 04:24:29

@ebella: ".....és a saját németországi rokonai, kifejezetten .........."

......és a saját németországi rokonaim....

ebella 2014.10.09. 06:04:49

@bölcsbagoly: A legjobb az, hogy vöröskönyüket mai is őrizgetők, másokat komcsiznak, meg volt ávósok másokat ávósoznak, meg egyáltalán, a szélső baloldalon, úgy tűnik szitokszó lett a bolsevik, mert gyurcsányi elvtársuk aki még pár éve is az internacionálét énekelte, ma jobboldalinak hazudja magát. Ezt megértem, de azt nem hogyan képzelik, ha ők ávósoznak, kommunistáznak, akkor azt gondolják majd róluk a többiek, hogy nem ők a vörösök.

Ezek a vén fogahullattak már valóban teljesen demensek.

torró 2014.10.09. 07:01:40

@zobod:
Nem lehetett állítólag bebizonyítani. Szerintem ez is olyan Princ Gábor féle eset, amikor is eltűnt 150 milliárd, de nincs rá bizonyíték/???/. Ilyen az amikor sokszereplős a buli. Mert kinek érdeke a botrány, igaz? Itt azért finoman kell bánni a kijelentésekkel. Ingoványos talaj!

kov_vacs 2014.10.09. 08:52:18

"Többek között az az oka a csekély belső politikai legitimációnak, hogy 1989 után a civil szervezetek a „civilséget” a már a bevezetőben jelzett módon határozták meg, elutasították a politikai pártokkal való együttműködést és az értéktulajdonos megkérdőjelezhetetlen magabiztosságával éltek."

1, De a civil szervezet definíciójához nem tartozik hozzá, hogy _nem_ működik együtt pártokkal? Vagy ez úgy értendő: többféle irányultságú párttal egyszerre is együtt kellett volna működni?

2, Nem lehetséges elképzelni egy olyan civil szférát, ami teljesen független állami támogatásoktól? Nekem ez tűnik ideálisnak, de nyilván vannak erre vonatkozó kutatások, hogy egy civil szervezet mennyire képes az USA-ban / Ny-Eu-ban / Kelet-Eu-ban létezni csupán a tagjai és szimpatizánsai támogatásából.
Azért tartom ezt különösen fontos kérdésnek, mert ez egyfajta társadalmi legitimációt jelenthetne: igen, egy kritikus tömeg szerint szükség van arra a bizonyos aktivitásra, fontos az az érték, amit a szervezet képvisel és amiért küzd.
Teljesen szubjektív benyomásom ugyanis, hogy - eddig - semmi se kényszerítette a sokszor valódi és fontos értékeket képviselőket arra, hogy MEGGYŐZZÉK a társadalom egy jelentős szeletét arról, hogy az ő értékeik tényleg fontosak, nem merő öncél meg szépséges hobbi az adott értékek képviselete, azok érvényesülésétől a társadalmunk egy jobb hely lesz.

kov_vacs 2014.10.09. 09:00:21

" Félreértés ne essék, más európai ország állama is hegemón állam, de a civil szervezetek számára létrehoztak egy teret, ami, ellensúlyként és gyakran kirakatként is működik a demokratikus állam strukturális problémáinak elfedésére, de rendszerkritikus szervezetek is pályázhatnak állami forrásokra."

3, Mi az a motiváció, ami miatt egy tetszőleges állam támogat úgymond ömaga ellen irányuló tevékenységet? Mert elvárják a választói? Mert a kritikát nem veszélynek, hanem segítségnek értelmezi? Mert ha anyagi segítséget ad, akkor cserébe kérhet dolgokat? Véletlenül sem cinikusan kérdezem, próbálom megérteni innen a nagyonkeleteurópai logikai rendszerből, amelyben úgy tűnik, hogy az állam által a rendszerkritikus civileknek adott pénz olyan, mint a saját ellenségemet fegyverhez juttatni. Kell, hogy legyen valami közös alap, valami kohéziós erő az egészen túl, ami érthetővé teszi ezt a döntést, amitől ez win-win. Mi ez? Ami nálunk annyira nincs?

Bitang Inas 2014.10.09. 10:13:19

ne csináljunk már úgy mintha nem tudnánk az szdsz totál kisajátította a "civil" pénzosztásokat, szervezeteket. agyrém, hogy pl. nem talűálsz olyan zöld szervezetet ami ne politizálna...és ez nem randszerkritika, hanem valóban fizetett politikai aktivizmus.

Kuviklacz · szemelyesadatok.blog.hu 2014.10.09. 22:37:09

@kov_vacs: 1., A független kritika megvédi az "államot" sok-sok tévedéstől, amelyre a függő helyzetben lévők nem hívják fel a figyelmét.
2., Az ellenfél nem ellenség, a kormány nem mindenható, ezért a kormány "elleni" (ez is kicsit tendenciózus, de hagyjuk) tevékenység nem államellemes, és az ország egy rétegének fontos lehet.
3., A civil szféra működése alapvetően szükséges, aki megengedheti magának, az részt vesz valamilyen civil tevékenységben. Ezt politikai alapon gátolni árt a civil szférának, hosszú távon nagyobb kárral jár, mintamennyi haszonnal az, hogy egy kritikus hangot elhallgattatnak.
4., Bizalom és politikai kultúra (keress rá a "társadalmi tőke" kifejezésre, és meglátod, hogy mennyit jelent ez konkrét gazdasági előnyökben is): Ha az egyik kormány nem fojtja meg a nem vele szimpatizáló szervezeteket, akkor az övét sem fojtják meg, amikor ellenzékben lesz.
5., Szabályok vannak az állami források elnyerésére, és ezek jelentősége kisebb a civil szféra számára.
Talán mégis visszatérnék erre az "önmaga ellen"-re: az érintett alapból támogatott tevékenységek túlnyomó többsége szociális-kulturális volt. Nem politikai, legfeljebb olyan értelemben, hogy pártjuk és kormányunk utálja a szegényeket, és aki nem áll be a sorba ebben az értelemben is, az ellenség.

Kuviklacz · szemelyesadatok.blog.hu 2014.10.09. 22:38:41

@ebella: Stumpf, Kövér, Pozsgai, Szűrös, a III/III-as MTI elnök stb.

Kuviklacz · szemelyesadatok.blog.hu 2014.10.09. 22:47:30

@Bitang Inas: Ne csinálj már úgy, mintha értenél hozzá. Mit csináljanak a zöldszervezetek? Takarítsák utánad a koszt? A környezetvédelem jogszabályokon, közvéleményformáláson át tud hatni. Ez pedig vastagon politika. Ugyanez a helyzet az egészségüggyel, a szociális témákkal.
Persze vannak szabadstílusú BMX-esek is, meg bélyeggyűjtők, csakhogy ezek társadalmi hasznossága gyengébb.

bölcsbagoly 2014.10.10. 10:52:19

@ebella: a probléma csak az, hogy hiába hallnak ki a vének, klónozzák magukat és annyi hülye mindig lesz a fiatalabb generációkból is mint amennyien ők vannak (15-20%). A hülyeség, a zsigeri rosszindulat sajnos örök életű.

bölcsbagoly 2014.10.10. 10:54:31

@dr doktorka: te menthetetlen vagy, kár, hogy az OPNI-t bezárták az elvtársaid s téged meg szabadon engedtek a társaiddal együtt. Zsák a foltját megtalálja, ti is megtaláltátok a hülyék táborában.