A szélsőjobboldali mozgalmak már nem kizárólag az alulképzett, intézményellenes réteg menedékhelyei, így a női vezetők szerepét sem becsülhetjük alá. A populista pártok egyre növekvő közösségi jelenléte, valamint a modernitás-ellenes ideológiák támogatása által sokak számára vonzó megoldást kínálnak az európai foglalkoztatási válságra. A progresszív erőknek ezt kell ellensúlyozniuk.

Interjú Pető Andreával, a Közép-Európai Egyetem tanárával, az MTA doktorával.

 

 

Kérdés: A szélsőjobboldali mozgalmakról rendelkezésre álló nagy mennyiségű tudományos irodalom ellenére kevés kutatás foglalkozik a nők szélsőjobboldali mozgalmakban betöltött szerepével. Ön szerint változik ez a tendencia az olyan női vezetők, mint Pia Kjarsgaard vagy Marine Le Pen megjelenésével?

Pető Andrea: Az elmúlt húsz évben kiemelkedő kutatások születtek a nemek közti egyenlőség, a mobilizáció és a szélsőjobboldal témájában. Szintén kiemelkedően fontos elemzések készültek a szélsőjobboldali politika nemek szempontjából történő vizsgálatáról, amely téma felveti a kérdés érdekességét, érdektelenségét a szélesebb közönség számára. A németországi Women’s Network for Research on Far-Right Extremism nevű szervezet több mint tíz éve dolgozik a nemek és a szélsőjobb viszonyát vizsgáló kutatáson. A szervezet megpróbálja összehangolni munkáját több európai kutatócsoporttal is. A kutatásban résztvevő nők fáradhatatlanul kutatják a szélsőjobboldali politikát és szubkultúrákat, sok esetben veszélybe sodorva saját magukat, sajnos azonban a mainstream tudomány elismerése nélkül, melynek okán kutatásuk finanszírozása is nehézkes. A kutatócsoport új kutatási témákat is felvet, mint például a szélsőjobb és a maszkulinitás kapcsolata. Másfelől viszont Németország rendkívüli összeget fordított a szélsőjobboldali politikai mozgalmak és aktivitás más országokbeli kutatására, különösképpen Breivik támadása és az egyre komorabb európai parlamenti választási kilátások közreadása óta. A kutatás azonban nagyrészt leíró, politikatudományi tanulmány.

 

Kérdés: A női vezetők felemelkedése vonzóbbá teszi a szélsőjobboldalt a nők számára?

Pető Andrea: Úgy gondolom, hogy néhány szélsőjobboldali gondolat mindig elfogadható volt számos nő számára. Ebben az esetben a kérdés sokkal inkább az, hogy mi jellemzi azokat a nőket, akiket a szélsőjobboldal, mint szavazókat képes mozgósítani és mik azok a szervezeti mechanizmusok, amelyek a nőket vezető pozíciókhoz segítik. A szélsőjobbra általában, mint férfias mozgalomra tekintünk, az ilyen irányultságú pártok szavazótáborát, bázisát elemezve pedig jóval több férfit találunk, mint nőt. Ennek ellenére azonban nem szabad megfeledkeznünk a szélsőjobboldali pártokat támogató nőkről sem! Az elmúlt néhány évben jelentős változás történt a szélsőjobboldali pártok mobilizációjában: a szélsőséges pártok fokozatosan változtatják programjukat és megjelenésüket. A pártok tagjai és támogatói immár nem a kevésbé művelt, aluliskolázott, intézmény-ellenes állampolgárok, ahogy azt a múltban beállította a média, hanem olyan, magasan képzett, idegen nyelveket beszélő emberek, akik ismerik a politika nyelvezetét és komoly politikai tapasztalttal rendelkeznek. Azok a nők, akik e politikai pártok tagjai, általánosságban véve rendkívül jó oktatásban részesültek és kiemelkedő szociális készségekkel rendelkeznek. Ezek a nők szimbolikus erővel bírnak, jelenlétük a szélsőjobboldali mozgalmakban szimbolikus, hiszen egyre több nőt hívnak meg, hogy csatlakozzanak a pártokhoz és lépjenek a politika színpadára, hiszen sajnos nem látunk túl sok női vezetőt a progresszív mozgalmakban.

 

Kérdés: A női vezetők felemelkedése a szélsőjobboldali mozgalmakban strukturális változás vagy kizárólag kommunikációs stratégia?

Pető Andrea: E kérdés gyakorlatilag leírja a nők szélsőjobboldali mozgalmakban való részvételének tradicionális értelmezését, miszerint a szélsőjobboldali nők általában a nagyhatalmú férfi politikusok rokonai vagy társai. Az elmúlt néhány évben több női vezető is felemelkedett nemcsak Franciaországban és Magyarországon, de Dániában, Norvégiában, Hollandiában és Belgiumban is, akik egyre inkább megváltoztatják a szélsőjobboldali aktivitást kívülállók felé mutatott arcát. A szélsőjobboldal által támogatott rasszista feminizmus felemelkedése komoly kihívást jelent a progresszív politikai erők számára. Ezek a nők a változást szimbolizálják, így akármennyire is nem értünk egyet mondanivalójukkal, nem kezelhetjük őket bábként. E vezetők az anti-modern emancipációt hirdetik. Amennyiben báboknak kiáltjuk ki őket, az nemcsak alapvető emberi mivoltukban sérti e nőket, hanem hatalmas politikai hibát is jelent, hiszen alábecsüljük politikai vonzerejüket és támogatottságukat. Be kell azonban látnunk, hogy csak ésszerű politikai érvekkel nem tudjuk legyőzni őket. Az új politikai narratíva létrhozása tehát fontos politikai és stratégiai kérdés.

 

Kérdés: Áttérve a választásra: a populista értékeket valló nők sokszor nem szavaznak a populista pártokra, miközben a férfiak sokkal nagyobb eséllyel teszik ezt meg. Ennek mi az oka?

Pető Andrea: E tendencia a szélsőjobboldali pártok nyílt támogatásával kapcsolatos tabuhoz köthető. Fontos tovább, hogy a nemek alapján történő feltételezéseink szerint a férfiak hajlamosabbak, sokkal inkább hajlandók megtörni a tabukat, mint a közösségi szinten félénknek számító nők. Egészen a közelmúltig a szélsőjobb támogatói meg akarták osztani nézeteiket, nemrégiben azonban jelentős változás állt be retorikájukban. Ez elmúlt öt-tíz évben az idegengyűlölet és a jóléti sovinizmus egyre inkább elfogadhatóvá, sőt mainstreammé váltak, valamint egyre nagyobb közfigyelemben részesültek, köszönhetően elsősorban az internetnek és a szociális médiumoknak, amelyek által a közéleti és a magánéleti közti határvonal egyre inkább elmosódik, a szélsőjobboldali eszmék átadása így könnyebb és könnyebb lesz. Amennyiben a feltételezés értelmében a férfiak hajlamosabbak arra, hogy nyilvánosan is kifejezzék gondolataikat, azt mondhatjuk, hogy a kérdés jogos. Azt azonban nem állítanám, hogy a nők vonakodnak ettől, hiszen ez azt jelentené, hogy a nőkben nincs meg a bátorság ahhoz, hogy kimondják, amit gondolnak. Ez azonban egyáltalán nem igaz. Lengyelországban, a sajtó által az „army of mohair Berets”-nek (mohair sapkás hadseregnek) nevezett, idős, vallásos nőkből álló csoport, akik általában a Maryja Rádiót (nagyon konzervatív, katolikus rádióadó) hallgatják, rendkívüli befolyással rendelkeznek a közvéleményre például emberi jogi kérdésekben.

 

Kérdés: Az elmúlt években a populista politikusok egyre inkább hajlamosak a feminista szólamokat felhasználni néhány kisebbség (romák, muszlimok) ellen. Ez Ön szerint valódi gyűlölet, vagy kizárólag politikai haszonszerzésre irányul. Milyen hatása lesz általában a nemek közti egyenlőségre?

Pető Andrea: A kisebbségekről szóló vita rendkívül összetett, hiszen a kisebbségekhez tartozó személyeket gyakran csak „nem-keresztény, színes bőrű bevándorlók”-nak hívják a szélsőjobboldali mozgalmak. Minden különbséget az európai „fehérségből” eredeztetnek, amely a szélsőjobboldali ideológia alapja, szerves része és az európai koloniális hagyományokban gyökerezik. E gondolkodás nemcsak a szélsőjobboldali mozgalmak eszköze, hanem azok ideológiájának is szerves része, amely által e mozgalmak célja a különböző embercsoportok közti különbségek kiélesítése, valamint egyik csoport másik feletti felsőbbrendűségének magyarázata.

 

Kérdés: Léteznek regionális különbségek a populizmus, a szélsőjobb és a nemek közti egyenlőség témájában? Felfedezhető-e például több maszkulinitás az egyik ország szélsőjobboldali mozgalmaiban, mint a másikéban?

Pető Andrea: A szélsőjobboldali pártok mélyen saját nemzeti kereteik közt gyökereznek. Nem szabad azonban, hogy ez félrevezessen minket, hiszen e pártok egy európai és globális jelenség részét képezik. A köztük lévő különbségek saját nemzeti politikai kultúrájukból adódnak. A norvég szélsőjobboldali párt, a Progress Party – amely egyébként jelenleg a kormány tagja -, rendkívüli mértékben különbözik például a román szélsőjobboldali párttól. A politikai kultúra más Norvégiában és Romániában, ha a szélsőjobboldali pártjaik egyik alapvető ideológiáját, a család-centrikusságot vizsgáljuk, akkor azonban e politikai mozgalmak igen közel állnak egymáshoz. A család kulcsfontosságú e pártok számára, hiszen szerintük a család a nemzetet felépítő alapvető egység. E családcentrikus gondolkodás olyan jövőképet vetít elő, amelyben az egyedüli elfogadható modell a tradicionális férfi-nő házasság, ahol a nő feladata, hogy otthon legyen, nevelje a gyerekeket és esetleg részmunkaidőben dolgozzon. E pártok ebben látják a megoldást az Európában növekvő munkanélküliségre. Mindez kifejezetten veszélyes, hiszen a munkanélküliség, valamint a munka átalakulása valódi társadalmi probléma, amelyre e pártok egyfajta megoldást kínálnak. A történelemre visszatekintve beláthatjuk, hogy amikor valódi társadalmi problémák merültek fel, a szélsőjobb vonzó megoldásokat kínált a kilátástalan rétegek számára.

 

Kérdés: Hogy tesz különbséget a szélsőjobboldali és a konzervatív retorika közt? Úgy tűnik, mindkettő ragaszkodik a gyarmati, koloniális örökséghez.

Pető Andrea: Sok esetben a médiában a két ideológia közti határvonal elmosódik. A női egyenjogúság és a nemek közti egyenlőség esetében rendkívül vékony határvonal húzódik az esszencialista nőjogi, valamint a szélsőjobboldali feminista mozgalmak közt. Ezek közül utóbbi egyértelműen a megkülönböztetés elvén alapul. Sajnos megvan a lehetősége az ilyen jellegű retorika mainstreammé tételének, valamint annak a konzervatív ideológiába, a nemek közti egyenlőség politikáján keresztül való beszivárgásába. Vegyük például Magyarország esetét! Magyarországon egy konzervatív női ernyőszervezet (Magyar Asszonyok Érdekszövetsége) Siklósi Beatrix újságírót jutalmazta az „Arany Búzaszem” díjjal. Siklósi Beatrix korábban a köztelevízióban interjút készített David Irvinggel, akinek egyértelműen osztotta roma-ellenes és antiszemita nézeteit. Ez esetben láthatjuk e mérgező keveréket: a nők védik a nemzetet a család védelme által.

 

Kérdés: A nők által a politikai életbe való belépés során tapasztalt nehézségek ellökhetik őket a szélsőségek felé, illetve tehetik a szélsőjobboldali mozgalmakat vonzóbbá számukra?

Pető Andrea: A szélsőjobbot támogató nők valójában nem a társadalom pereméről érkeznek. Ha megnézzük a szélsőjobboldal támogatóit és szavazóit, például Magyarország esetében, láthatjuk, hogy támogatóik elsősorban vidéki, egyetemi diplomával rendelkező középosztálybeliek. Semmiképpen sem mondhatjuk, hogy az átmenet vesztesei, hiszen néhányan közülük sikeres üzletasszonyok, akik sikereiket etnocentrikus alapon működő piacokon érték el, amelyet a globalizációra adott válasznak tartanak. A szélsőjobb jelenleg a képviseleti demokrácia válságra adott vonzó válasz.

Kérdés: Ez azonban nem nem-specifikus, ugye?

Pető Andrea: De, nem-specifikus, hiszen a liberális demokrácia e fajtája, amelye Európában szorosan összekapcsolódik a szabad piac elvével, rendkívüli mértékben a nemek közti különbségeken alapuló rendszer. A demokrácia e víziója szerkezetéből adódóan kirekeszti a nőket, a szélsőjobb pedig e nők számára kínál egy másfajta, anti-modern megoldást. Még egyszer hangsúlyozom: ez komoly kihívás a progresszív politikai erők számára, hiszen rá kell jönniük milyen formában szükséges a demokráciát megreformálni, annak új jelentést adni annak érdekében, hogy ne marginalizálja a nőket. A megoldásnak valódi alternatívát kell jelentenie a nők számára annak érdekében, hogy képviseletük biztosított legyen, hogy érdekeik érvényesüljenek.  

 

Az eredeti interjú http://www.queries-feps.eu/populist-female-leaders-should-not-be-underestimated/

fordította: Keiger Tamás

Ne maradj le semmiről! Kéthetente elküldjük mailen az öt legjobb írásunkat!

Nyomj egy tetsziket és érd el írásainkat a Facebookról!

A bejegyzés trackback címe:

https://dinamo.blog.hu/api/trackback/id/tr626436313

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Tiszteltetem Brüsszelet 2014.06.30. 17:12:53

Érdekes módon ahhoz képest milyen veszélyes a szélsőjobb, a csapból is ez a szélsőbal agitprop folyik ami a posztból....:)

Girhes Joe 2014.06.30. 19:04:22

"A szélsőjobboldali mozgalmak már nem kizárólag az alulképzett, intézményellenes réteg menedékhelyei, így a női vezetők szerepét sem becsülhetjük alá."

Magyarra fordítva: radikáljobbosnak lenni az idióták szórakozása, kivéve ha nők vannak a vezetésben, mert akkor már hűdetrendi hűdeegyenlősdi. Gratulálok a gondolatmenethez.

borzimorzi 2014.06.30. 19:43:46

Ritka idióta agymenés, annyi szent. A női jogokat fontosnak tartó feministák nem azért mennek el széljobbra, mert nácik lennének, vagy valamiféle kolonialista örökséget dédelgetnének. Pláne, hogy Norvégiának, Svédországnak eleve nem is voltak gyarmatai soha. Azért mennek széljobbra, mert a PC kívánalmainak mindenáron megfelelni kívánó, bevett, nagy pártok nem hajlandók foglalkozni azzal, hogy a nők elleni erőszakos bűncselekmények túlnyomó többségét a harmadik világból Európára rászabadított, nőgyűlölettel és nami alapú felsőbbrendűségi tudattal átitatott agyú, amúgy hímnemű barbárok követik el. Svédország ezek miatt lett Európa nemierőszak-fővárosa. Az 1960-as években alig fordult elő nemi erőszak náluk, de mára minden negyedik svéd nő élete során legalább egyszer kénytelen elszenvedni nemi erőszakot. Jobb esetben a bűncselekmény kezdeti szakban marad, nem lesz befejezett, de rosszabb esetekben Elin Krantz sorsára jut az áldozat. Ezek a nők hiába próbálták meg az életükhöz és testi épségükhöz fűződő, alapvető jogaikat a hagyományos, ismert pártokkal megvédetni, ezért fordultak jobb híján a széljobberekhez. Mindenki másnak tele lett a gatyája attól a perspektívától, hogy mivel az elkövetők zöme etnikai tekintetben nem svéd, azt, aki szóvá teszi a problémát, még le is rasszistázhatják.

Angliában ugyanez a helyzet a muszlim pedofil elkövetőkből álló bűnszervezetekkel, amelyek etnikai tekintetben angol (fehér) és az indiai szubkontinensről származó (szikh) kislányokat kényszerítenek prostitúcióra. Ott is mindenkinek tele van a gatyója attól, hogy ha kimondja azt, amit a vak is lát, hogy az elkövetők mind muszlimok, akkor a tényt kimondókat rasszizmussal és/vagy iszlamofóbiával vádolhatják meg. No, nem mindenki teszi ettől tele a gatyót, itt van például David Wood:
www.youtube.com/watch?v=ZvTrLk_q0o0

Ő nem fél kimondani, hogy a muszlimok a Koránból merítik a felsőbbrendűségi tudatukhoz szükséges ideológiai alapvetést, hiszen az ő szent könyvük 3:110 szakasza szerint ők maguk az emberiség legjava, a világra valaha született népek közt a legjobbak. Viszont "a zsidók és a keresztények a legrosszabb teremtmények". Na, ilyen alapról nem csoda, ha át vannak itatva felsőbbrendűségi tudattal, lenézik az összes többi embert, akinek más a hite vagy nem hívő, és horrorisztikusan szadista módon bánnak a kezükbe kaparintott, kiskorú és gyermekkorú áldozataikkal.

De hát azok a fránya tények ugyebár nem illeszkednek bele az uralkodó elit rózsaszín cukorhabos világnézetébe, tehát annál rosszabb a tényeknek. Az nem érdekel senkit, hogy ezek bizony valós problémák,és ha a bevett politikai pártok nem adnak adekvát választ ezekre, de még szóvá sem merik tenni, attól csak nőni fog a szélsőjobboldal támogatottsága. Épp csak ez senkinek sem lesz jó hosszú távon...

Üdv:
b

Deepblue Noir (törölt) 2014.07.01. 00:33:38

"
-a harmadik világból Európára rászabadított, nőgyűlölettel és nami alapú felsőbbrendűségi tudattal átitatott agyú, amúgy hímnemű barbárok
-a muszlimok a Koránból merítik a felsőbbrendűségi tudatukhoz szükséges ideológiai alapvetést
-át vannak itatva felsőbbrendűségi tudattal, lenézik az összes többi embert, akinek más a hite vagy nem hívő, és horrorisztikusan szadista módon bánnak a kezükbe kaparintott, kiskorú és gyermekkorú áldozataikkal."

hmmm....

@Girhes Joe:

ez magyarra fordítva nem azt jelenti.

borzimorzi 2014.07.01. 11:03:37

@Deepblue Noir: Látom, a hümmögésen túl nem sokra futja. Ez pedig baj. Nem kicsi. Ugyanis ezekből a könnyen fanatizálható emberkékből 50 millió itt van velünk Európában. És csak idő kérdése, hogy a londoni metró és a spanyol pályaudvar után mikor fogják más országok tömegközlekedését kipécézni. Meg más országok gyerekeit.

Üdv:
b

Deepblue Noir (törölt) 2014.07.01. 12:26:34

itt nyílt gyűlöletkeltés történik magyarországról a nyugati muszlim bevándorlók irányába.
igen, itt is egy hmmm...jön
(hiába nem teljesen alaptalan a félelem, akkor is)

borzimorzi 2014.07.01. 17:40:45

@Deepblue Noir: A félelem alapos. A muszlim bevándorlókból kerülnek ki a nyugati terroristák szinte kivétel nélkül, mióta az IRA és az ETA ki lett iktatva, illetve az IRA politikai szárnya, a Sinn Fein pártként politizál. Az Egyesült Királyságban kizárólag muszlimok szakosodnak a pedofilok kényszerprostituált gyerekekkel való kiszolgálására. Ráadásul nyilvánvaló részükről a rasszista indítóok, hiszen zömmel europid áldozatokra vadásznak, és a nem muszlim ázsiai származásúakra, mint például a szikhek. Még csak véletlenül sem a sajátjaik közül szedik áldozataikat. Ez nyilvánvaló, kézzelfogható jele a rasszizmusnak.

Ráadásul a nyakló nélküli bevándorlás okafogyottá vált már évekkel ezelőtt, nagyjából 2009-ben, amikor beütött a válság. Azóta sincsen fellendülés semmiféle olyan gazdasági területen, amely nagy létszámban lenne képes felszívni a harmadik világból jövő, jellemzően képesítetlen, a helyi nyelvet alig beszélő, nem ritkán analfabéta bevándorlókat. Csakis olyan iparágakban van fellendülés, amelyek jellemzően nagymértékben automatizáltak.

Nem kell nekem hinned, keress rá Bill Gates és Jeff Bezos nyilatkozataira a számítógép-vezérelt, automata ipari megoldások térhódításáról. Azt csak egész óvatosan merik megemlíteni, hogy ettől bizony sok ember munkaereje válik majd feleslegessé. Hamarosan igen komoly emelkedés lesz a munkanélküliségi mutatókban. Ezért sincsen semmi szükségünk további tömeges bevándorlásra Európában, mert az újonnan jött emberek már úgyis csak munkanélküliek lesznek. Nyilván egészen más a helyzet azokkal, akik valamilyen különleges és Európában feltétlenül szükséges szaktudással rendelkeznek, de nekik eleve ott a zsebükben a munkaszerződés vagy a meghívó állásinterjúra, mikor megérkeznek. Jó, ha pár száz ilyen akad évente, és rájuk továbbra is szükség van. De a sok millióra, aki özönlik Európába, semmi szükségünk nincsen, mivel az ipari gépesítés és automatizálás rendkívüli sebességgel hódít teret magának. A ma még állásban levők becslésem szerint minimum 10%-a nem lesz alkalmazásban 10 év múlva. Ha további tömegeket importálunk a harmadik világból, azzal csak ezt a problémát fogjuk súlyosbítani. Erre semmi szükség. A tömeges bevándoroltatás engedélyezése a jelen munkapiaci kilátások mellett a társadalmi béke aláásásával egyenértékű.

Különös tekintettel a muszlimokra, akik még a második-harmadik generációban is képesek fanatikussá válni. Tessék, itt van neked kettő ilyen, az egyik Lee Rigby gyilkosa, a másik meg egy olyan, aki terroristának állt Szíriában, az anyja meg sír utána Cardiffban.

Az első:
www.youtube.com/watch?v=ruTu8MhSdR4

0:30-tól jön a lényeg, mikor a gyilkos azon véresen megmagyarázza, hogy ha a muszlim országokban egymást irtják, akkor ő most itt is ezt csinálja, mert a Korán meg a Sarja milyen csodás...

A második:
www.youtube.com/watch?v=UFJ-Hk8i31o

0:23-tól jön a lényeg, amikor a korábbi mintadiák magyarázza, hogy milyen szuper dolog is a fegyveres terrorizmus, a dzsihád.

A gyűlöletet ők fejezik ki a tetteikkel és az állásfoglalásaikkal.

Én a magam részéről nem gyűlölöm őket, ahogy a viperát se gyűlölöm. De elemi érdekem távol tartani az otthonomtól a viperát is, meg a potenciális terroristát is.

Egy darabig persze még hisztizhetsz meg köpködhetsz, meg vádaskodhatsz azok ellen, akik hatékony önvédelmet akarnak és biztonságot az utcákon, de egyre nevetségesebb vagy ezzel. Ugyanis a magukat állandóan áldozatként feltüntető muszlimok még egyetlen pogromot sem szenvedtek el Európában. Csak sír a szájuk, hogy iszlamofóbia így meg úgy. Közben csak nem bírják a kritikát. De persze nekik mindent szabad, vonatot és metrót robbantani, brüsszeli Zsidómúzeumra és francia zsidó kisikolásokra lövöldözni, brit kiskatonát lemészárolni és kislányokat prostitúcióra kényszeríteni, amire csak kedvük szottyan. Nem lesz ennek jó vége. Nagyon nem. És minél többet importálunk ezekből a totalitárius ideológiával és a nem muszlimok, különösen a nők elleni gyűlölettel átitatott figurákból, annál nagyobb lesz a baj, amikor a munkanélküliség meredeken emelkedni kezd, a csillapodás reménye nélkül. A spanyoloknál már beindult a dolog... Ahogy a gazdagabb országok lakosai is egyre takarékosabban állnak a költéseikhez, megbicsaklik a turizmus is. Pedig az az egyetlen olyan iparág, amelyik még ma is sok képzetlen munkaerőt tud foglalkoztatni. Nagy bajoknak nézünk elébe, mert ekkora tömegek asszimilálására vagy akár csak civilizálására esélyünk sincsen. Gyakorlatilag abban reménykedhet Európa, hogy Irakban meg Szíriában olyan mértékű népességfogyást fog okozni a polgárháború, hogy utána a rapid népességpótlást majd az Európában beilleszkedni képtelennek bizonyult (vagy nem hajlandó) muszlimokból lehet csak biztosítani.

Üdv:
b

borzimorzi 2014.07.08. 15:19:31

@borzimorzi: Itt van az az asszonyka, akit megpróbálnak egyesek mocskolni. Pedig ő 30 év újságírói gyakorlattal elvégezte a házi feladatát és bement a rendőrségre, és végigolvasta a nemi erőszakokról szóló dokumentációt. Na, akkor jött a sokk...

www.youtube.com/watch?v=L9LKxhIwHVs

Üdv:
b